تنظیم تابش مواد آلی

Posted on

شیمیدان ها طرح ماده جدیدی را توسعه داده اند که توانایی فعال سازی و تنظیم تابش نور مولکول های آلی را دارد که برای روشنایی و ساخت نمایشگر ها مورد استفاده قرار می گیرند https://dx.doi.org/doi:10.1038/s41467-018-04769-6

دست کاری دقیق اپتیکی نانو ذرات با بکارگیری نانورادیاتورها

Posted on

محققان نوع جدیدی از دستکاری اپتیکی را با استفاده از گرمای اپتیکی برای ذرات با ابعاد و جنس متفاوت ارائه دادند. در این تکنیک جدید نانوذرات به جای نقاط داغ الکتریکی در نقاط داغ دمایی به دام می افتند و یک مکانیزم کار متفاوت از تکنیک های اپتیکی مرسوم ارائه شد، بر اساس مبانی این […]

اپتو ترمو پلاسمونیک برای الگوسازی بر روی مواد دو بعدی

Posted on

محققان یک روش لیتوگرافی تمام اپتیکی جدید، که نانولیتوگرافی اپتوترموپلاسمونیک نامیده می شود، برای رسیدن به ظرفیت تولید بالا، انعطاف در ساخت و الگوسازی بدون ماسک از لایه های اتمی مختلف توسعه داده است. به عنوان مثال با استفاده از تک لایه ها گرافین و مولیبدیم دی سولفید، این تیم تحقیقاتی نشان داد که هر دو عمل ترکیب اکسید شدن گرمایی و تصعید در تابش مستقیم نور می تواند منجر به حکاکی […]