اخبار فوتونیک

دست کاری دقیق اپتیکی نانو ذرات با بکارگیری نانورادیاتورها

Posted on

دست کاری دقیق اپتیکی نانو ذرات با بکارگیری نانورادیاتورها محققان نوع جدیدی از دستکاری اپتیکی را با استفاده از گرمای اپتیکی برای ذرات با ابعاد و جنس متفاوت ارائه دادند. در این تکنیک جدید نانوذرات به جای نقاط داغ الکتریکی در نقاط داغ دمایی به دام می افتند و یک مکانیزم کار متفاوت از تکنیک […]

اپتو ترمو پلاسمونیک برای الگوسازی بر روی مواد دو بعدی

Posted on

اپتو ترمو پلاسمونیک برای الگوسازی بر روی مواد دو بعدی محققان یک روش لیتوگرافی تمام اپتیکی جدید، که نانولیتوگرافی اپتوترموپلاسمونیک نامیده می شود، برای رسیدن به ظرفیت تولید بالا، انعطاف در ساخت و الگوسازی بدون ماسک از لایه های اتمی مختلف توسعه داده است. به عنوان مثال با استفاده از تک لایه ها گرافین و مولیبدیم دی سولفید، این تیم تحقیقاتی نشان داد که هر دو عمل ترکیب […]