دست کاری دقیق اپتیکی نانو ذرات با بکارگیری نانورادیاتورها

محققان نوع جدیدی از دستکاری اپتیکی را با استفاده از گرمای اپتیکی برای ذرات با ابعاد و جنس متفاوت ارائه دادند. در این تکنیک جدید نانوذرات به جای نقاط داغ الکتریکی در نقاط داغ دمایی به دام می افتند و یک مکانیزم کار متفاوت از تکنیک های اپتیکی مرسوم ارائه شد، بر اساس مبانی این کارکرد واحد

https://dx.doi.org/doi:10.1021/acsnano.8b05824

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *