تنظیم تابش مواد آلی

شیمیدان ها طرح ماده جدیدی را توسعه داده اند که توانایی فعال سازی و تنظیم تابش نور مولکول های آلی را دارد که برای روشنایی و ساخت نمایشگر ها مورد استفاده قرار می گیرند

https://dx.doi.org/doi:10.1038/s41467-018-04769-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *