نانوفناوری سرعت اینترنت ۱۰۰ بار سریع تر را ممکن کرده است 

تکنولوژی جدید می تواند اینترنت ۱۰۰ بار سریع تر را از طریق مهار کردن پرتوهای نور خمیده ایجاد کند که این پرتوها اطلاعات بیشتری را حمل و سریعتر آن را پردازش می کنند

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06952-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *